triplekey - juridische informatie
De informatie op deze internet site en de genoemde producten worden aangeboden door triplekey.

Disclaimer
triplekey neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De informatie op deze website (waaronder ook deze juridische informatie) wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen kunnen steeds met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

triplekey heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt. triplekey aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website en/of informatie op deze website respectievelijk de (tijdelijke) onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Deze website richt zich tot nederlandse consumenten en is afgestemd op de nederlandse voorschriften. Op raadpleging van deze website en iedere aanbieding, aanvaarding of overeenkomst zijn naast deze pagina de algemene voorwaarden en voorschriften van nederlands recht van toepassing. Op al onze offertes zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Op verzoek zenden wij u een exemplaar van deze voorwaarden toe.

Verzonden materiaal
Alle gegevens of mededelingen die op welke manier dan ook naar triplekey worden gezonden, zullen worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten, tenzij anders overeengekomen. Deze mogen door triplekey of bij haar aangesloten personen verspreid, opgeslagen of gebruikt worden voor welk doel dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en verhandelen van producten). Het is verboden onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, naar, via of van deze site te verzenden of daarop openbaar te maken.

Hyperlinks
Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover triplekey geen controle heeft. triplekey draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

Intellectueel eigendom
De woordmerken en logo's (hierna tezamen: "merken") die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van triplekey of van anderen en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden door derden. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten en rechten op databanken, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde zaken, behoren toe aan triplekey of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, behalve voorzover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website c.q. het communiceren over of het tot stand brengen c.q. uitvoeren van een overeenkomst met triplekey.